POLITYKA PRYWATNOŚCI
Niniejsza polityka prywatności to informacje, które dotyczą  przetwarzania Twoich danych osobowych, zarówno w przypadku, gdy jesteś usługobiorcą oraz, kiedy odwiedzasz stronę w serwisie społecznościowym Facebook pod nazwą:
„E-Placówka- rekord Oświata” – której administratorem jest Rekord Oświata Sp. z o.o.
W niniejszej polityce prywatności zamieszczono wszystkie informacje dotyczące tego, w jakim trybie są gromadzone, wykorzystywane, lub w inny sposób przetwarzane Twoje dane osobowe oraz w jaki sposób przestrzegane są nasze obowiązki wobec Ciebie.

I. Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych jest Rekord Oświata Sp. z o.o. z siedzibą w Żorach, ul. Rozwojowa 2, 44-240 Żory, tel.: 720-800-108, e-mail: pomoc@eplacowka.pl (dalej jako „Administrator”).
W sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych, możesz się z nami z wykorzystaniem podanych powyżej danych kontaktowych i adresowych.
Dokładamy wszelkich starań, by przetwarzanie Twoich danych odbywało się zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: RODO), ustawy o ochronie danych osobowych (dalej „RODO”).
Dbamy również o ochronę Twojej prywatności i osób korzystających z serwisu społecznościowego Facebook, zgodnie z wymogami RODO. Stosujemy także wymagane przepisami prawa Unii Europejskiej środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych i zabezpieczenie danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, nieuprawionym, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów oraz zmianą, utratą lub zniszczeniem.

 II. Zakres i rodzaj przetwarzania danych osobowych
W związku z zawarciem umowy w przedmiocie udzielenia licencji na Oprogramowanie e-Placówka wraz z Umową udzielenia licencji niewyłącznej na program komputerowy oraz darmowego 30-dniowego testowania aplikacji Demo e-Stołówka, aplikacji  e-Stołówka oraz w przedmiocie serwisowania programu komputerowego e-Stołówka i w celu działania i korzystania z serwisu społecznościowego Facebook, możemy przetwarzać następujące dane:

1.1. Użytkownicy aplikacji:

 • Login (e-mail)
 • Imię i nazwisko
 • Jednostka (wybrana placówka lub księgowość)
 • Hasło
 • Rola

1.2. Dane dzieci:

 • Symbol
 • Imię
 • Nazwisko
 • Klasa
 • Placówka
 • Numery przypisanych kart RFID
 • Identyfikator księgowy
 • Daty i godziny obecności w placówce
 • Deklarowane godziny pobytu
 • Ilość posiłków, z których skorzystało dziecka

1.3. Dane rodzica / opiekuna:

 • Imię
 • Nazwisko
 • Ulica
 • Miejscowość
 • Kod pocztowy
 • E-mail
 • Telefon

1.4. Dane dostawców:

 • Nazwa firmy,
 • adres,
 • nip
 • numery (WZ, FV).

1.5. Inne:

 • Dane przekazane w ramach prywatnych wiadomości w serwisie społecznościowym Facebook;
 • Inne informacje, które dostępne są publicznie w ramach prowadzenia profilu w serwisie społecznościowym Facebook.

Zakres informacji na Twój temat, do których mamy dostęp, jest zależny również od ustawień prywatności Twojego profilu w serwisie społecznościowym Facebook. Będziemy mogli uzyskać dostęp do tych informacji na Twój temat, które zostały upublicznione na Twoim profilu.
W pozostałym zakresie przetwarzamy dane niezbędne do realizacji danego celu.

III. Cel przetwarzania i podstawa prawna

 1. Administrator przetwarza dane osobowe w celu realizacji postanowień zawartej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) oraz w związku z udzielaniem  odpowiedzi na zadane pytania, przekazywaniem  informacji o  ofercie, prowadzeniem korespondencji w trakcie Twojego korzystania z usług Administratora.
 2. Administrator przetwarza również dane w związku z prowadzeniem strony internetowej www.eplacowka.pl oraz konta za pośrednictwem serwisu społecznościowego Facebook pod nazwą: „E-Placówka-Rekord Oświata”, w tym zapewnia bezpieczeństwo oraz eliminuje ewentualne nadużycia w sekcji komentarzy w serwisie społecznościowym Facebook (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)– więcej informacji dotyczących zasad ochrony prywatności serwisu Facebook uzyskasz tutaj:  Prywatność na Facebooku.
 3. Administrator przetwarza dane również w celu ustalenia i dochodzenia roszczeń, obrony przed roszczeniami oraz archiwizacji dowodów na wypadek prawnej potrzeby wskazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
 4. Administrator przetwarza dane osobowe w celu usprawnienia komunikacji odnośnie wizyt z kontrahentami, zarówno w siedzibie Administratora, jak i na zewnątrz tj. otrzymywanie informacji dotyczących planowanych spotkań,  odwołania spotkań (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

IV. Pilki cookies

Profil społecznościowy Administratora, który został osadzony w serwisie społecznościowym Facebook wykorzystuje wszelkie pliki cookies pochodzące od tego podmiotu. Administrator nie ma wpływu na działania wykonywane w oparciu o pliki cookies i nie ponosi za nie odpowiedzialności.  Więcej informacji na temat plików cookies stosowanych przez serwis Facebook można znaleźć tutaj: https://www.facebook.com/privacy/policies/cookies/?entry_point=cookie_policy_redirect&entry=0.

V. Okres przechowywania danych osobowych

 1. Administrator przechowuje dane osobowe w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres przedawnienia roszczeń.
 2. Termin usunięcia danych osobowych wersji Demo aplikacji e-Stołówka wynosi 14 dni po zakończeniu korzystania z 30-dniowej wersji testowej aplikacji.
 3. Po upływie terminów wskazanych w ust. 1 i 2 powyżej, dane są usuwane.

VI. Udostępnianie danych
Dane osobowe użytkowników mogą być przekazywane podmiotom, którym Administrator powierza do przetwarzania dane osobowe na podstawie umów, w tym w szczególności podmiotom świadczącym usługi hostingowe oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

VII. Uprawienia osób, których dane przetwarzamy
Osoby, których dane przetwarzamy mają prawo do:

 1. uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są ich dane osobowe i w jaki sposób. Jeżeli Twoje dane są przetwarzane, posiadasz uprawnienie do uzyskania informacji i  żądania następujących czynności:
 2. a)  dostępu do danych
  b)  uzyskania kopii danych, które podlegają przetwarzaniu, przy czym pierwsza kopia jest bezpłatna, a za kolejne kopie Administrator może nałożyć opłatę wynikającą z kosztów administracyjnych w rozsądnej wysokości (art. 15 ust. 3 RODO);
  c)  żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe, uzupełnienie niekompletnych danych (art. 16 RODO);
  d)  żądania usunięcia danych, jeżeli Administrator nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do celów przetwarzania (art. 17 RODO);
  e)  żądania ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO)
  f)   przenoszenia danych– (art. 20 RODO);
  g)  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie  prawnie uzasadnionego interesu administratora – art. 6 ust. 1 lit f) RODO, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją, w tym profilowania. Administrator dokonuje oceny istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osób, których dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli zgodnie z oceną interesy osoby, której dane dotyczą, będą ważniejsze od interesów administratora, administrator będzie zobowiązany zaprzestać przetwarzania danych w tych celach (art. 21 RODO);
  h)  cofnięcia zgodyw każdym momencie, bez podawania przyczyny, lecz przetwarzanie danych osobowych dokonane przed cofnięciem zgody nadal pozostanie zgodne z prawem. Cofnięcie zgody spowoduje zaprzestanie przetwarzania Twoich danych przez administratora danych osobowych w celu, w którym zgoda ta została wyrażona.

 3. W celu skorzystania z wyżej wymienionych praw, możesz skontaktować się, z Administratorem i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chcesz skorzystać.
 4. Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z obowiązującymi przepisami możesz również wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych:
 5. a)  listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
  b)  poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt
  c)  telefonicznie: (22) 531 03 00.

VIII. Przekazywanie twoich danych poza europejski obszar gospodarczy (EOG)

Twoje dane osobowe i dane osobowe Twojego dziecka nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
W przypadku odwiedzenia naszego profilu w portalu Facebook, mogę one zostać przekazać poza EOG przez ten portal , z zastosowaniem stosowanych przez Meta Platforms Inc. klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską i decyzji Komisji Europejskiej stwierdzających odpowiedni stopień ochrony danych w odniesieniu do określonych krajów zgodnie z zasadami określonymi przez Meta Platforms Inc. pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy.

IX. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI
Polityka prywatności może być uzupełniana, uaktualniana zgodnie z bieżącymi czynnościami, potrzebami Administratora w celu zapewnienia rzetelnej informacji dotyczącej przetwarzania Twoich danych osobowych i informacji o nich. O wszelkich zmianach polityki prywatności użytkownicy zostaną poinformowani w serwisie społecznościowym Facebook.

Niniejsza polityka prywatności obowiązuje od 01.06.2024 roku.